Заявления за първо класиране за прием в 8 клас - Телевизия Шумен

В дните 5, 6 и 7 юли 2022 г. (вторник, сряда и четвъртък) се подават заявления за участие в І етап на класиране – прием в VІІІ клас за учебната 2022/2023 година. Това съобщиха от Регионалното управление по образование. В приема могат да участват завършилите основно образование през настоящата учебна година, както и лица, не по-възрастни от 17 години (навършвани през 2022 календарна година), непродължили образованието си след успешно завършено основно образование.

Заявлението за участие в класиране с подредени желания (паралелки) може да бъде подадено:

– от родител – в електронната платформа https://infopriem.mon.bg (с входящия номер и кода за достъп, отпечатани на служебната бележка на ученика);

– от ученик, придружен от родител или настойник – в някое от определените със заповед на началника на РУО – Шумен училища, изброени в приложения списък.

Подредбата на желанията в заявлението следва да бъде добре обмислена и да съответства в най-голяма степен на желанията и възможностите на ученика, подкрепени от неговите родители.

Училища, разположени извън общинските центрове и обучаващи седмокласници, могат да оказват съдействие на свои ученици за подаване на заявления по електронен път – когато такова съдействие бъде поискано от ученик, придружен от родител.

Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища. За да се кандидатства в училища, разположени на територията на различни административни области, е необходимо да се подадат отделни заявления – пред съответното регионално управление на образованието.  Приемането в паралелки по профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ се извършва и въз основа на резултата от съответния изпит за проверка на способностите.

За участие в приема се подава Заявление за участие в класиране (по образец) с подредени желания.

Освен заявлението може да се изискват и копия на някои от изброените документи (оригиналите се представят само за сверяване):

 • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар (когато се кандидатства за прием в професионални паралелки)
 • Свидетелството за завършено основно образование (когато основно образование е придобито преди годината на кандидатстване)
 • Удостоверение за признаване на основно образование (издава се от РУО на ученици от училища в чужди държави)

Приемането на заявления на хартиен носител ще се осъществява в изброените по-долу училища по общини:

 1. Община Велики Преслав – Средно училище „Черноризец Храбър“, гр. Велики Преслав
 2. Община Венец – Средно училище „Никола Й. Вапцаров“, с. Венец
 3. Община Върбица – Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Върбица
 4. Община Каолиново:
 • Средно училище „Георги Ст. Раковски“, гр. Каолиново
 • Обединено училище „Панайот Волов“, с. Тодор Икономово
 1. Община Каспичан – Средно училище „Панайот Волов“, гр. Каспичан.
 2. Община Никола Козлево – Средно училище „Цанко Б. Церковски“, с. Никола Козлево
 3. Община Нови пазар – Средно училище „Хан Исперих“, гр. Нови пазар
 4. Община Смядово – Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смядово
 5. Община Хитрино – Средно училище „Д-р Петър Берон“, с. Хитрино
 6. Община Шумен:

10.1. Професионална гимназия по икономика, гр. Шумен

10.2. Профилирана езикова гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр. Шумен

10.3. Обединено училище „Христо Ботев“, с. Ивански

Работното време на комисиите в училищата е от 08.00 до 18.00 ч. – без прекъсване. Заявленията (по образец) се попълват от ученик и родител на работното място на комисията. Необходимите за кандидатстване документи се представят в оригинал и копие – копието остава в документацията на комисията, а оригиналът, след сверяване на данните, се връща на кандидата.

Резултатите от І етап на класиране ще бъдат обявени до 12.07.2022 г. (вторник).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.