Търг за място в Централната търговска зона на Шумен - Телевизия Шумен

Община Шумен обявява търг с явно наддаване за предоставяне на място в Централната търговска зона на града за разполагане на нестационарно съоръжение за търговия и услуги, съгласно утвърдената схема и условията, на които следва да отговарят нестационарните обекти. Обявата е за място №2 за поставяне на витрина за сладолед на площ 4 кв. м. с начална тръжна цена за годишен наем – 577.92 лв. без ДДС, като ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена.
Търгът ще се проведе на 7 юли от 10.00 ч. в зала № 363 на Община Шумен. Тръжната документация се получава от стая 374 в общинската администрация до 12.00 часа на 6 юли след представяне на документ за заплатена такса. Заявленията за участие в търга заедно с всички изискуеми документи се представят в запечатан непрозрачен плик в изнесеното деловодство на гише № 3 в Центъра за информация и услуги на първия етаж в Общината до 16.00 часа на 6 юли.

 

Със спечелилия търга се сключва договор за наем за срок от три години. Преди издаване на разрешенията и сключване на договорите наемателите съгласуват дизайна на нестационарните обекти с главния архитект. Община Шумен не поема ангажименти за осигуряване на външни инфраструктурни връзки – „ВиК“, „Ел.“.
Пълните условия за участие в търга са публикувани на официалния сайт на Община Шумен в секция „Търгове“. Допълнителна информация може да се получи на телефон 054/ 857 720.
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 14 юли от 10.00 ч. в зала № 363 в общинската администрация.

Търгове за продажба на имоти

Търгове за отдаване под наем на земеделски земи

Публични търгове с явно наддаване

Вижте повече новини във Facebook и Youtube.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *