Условия за ползване - Телевизия Шумен

Условия за ползване

Молим прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате Интернет сайт на ТВ Шумен, намиращ се на адрес https://tvshumen.bg , наричан по-долу за кракост „сайта“.

Настоящият сайт се притежава и управлява от ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК BG000931721, със седалище и адрес на управление град Шумен, ул. Съединение №105, представлявано от Даниел Малев – управител.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва услугите на сайта;

 • „УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– участие в сайта чрез коментиране;

 • „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което сайта се намира в договорни отношения. Всеки ПАРТНЬОР на сайта има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

 • „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

I. Предмет на настоящите Общи условия

Чл. 1 (1) Тези общи условия представляват Договор между потребителите на сайта на ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН), с който потребителите получават правото да използват безплатно услугите за лични и нетърговски цели при спазване на описаните по-долу условия.

(2) Интернет сайтът се достъпва чрез унифициран адрес (URL) по HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържа файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и др.

Чл. 2 (1) Чрез достъпа до (зареждането на) https://tvshumen.bg, Вие се съгласявате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия.

(2) В случай, че не сте съгласни с част или изцяло с описаната в настоящите Общи условия информация, молим, да не използвате настоящия сайт.

Чл. 3 (1) Чрез ползването на интернет сайта на ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН) потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайта информация, получаване на информация за седмичната програма на телевизията, възможност за публикуване на коментари във връзка с публикуваното съдържание и др.

(2) Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайтовете могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН) като същия се задължава да публикува промените публично в настоящата уеб-страница.

 II. Условия за ползване на сайта

Чл. 4 Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, само и единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и настоящите Общи условия.

Чл. 5 Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 6 Потребителите имат право да публикуват коментари на сайта. ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН) не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

Чл. 7 (1) Съдържанието на сайта се определя от ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН), като същото има право по всяко време да го променя и по своя преценка да добавя и/или премахва рубрики и/или материали.

(2) ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН) има право да променя параметри и характеристики на сайта,  условия и възможности за ползването му, да спира или прекратява тяхното ползване. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

 III. Права и задължения на страните

Чл. 8 ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН) се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством бисквитки и други подобни технологии. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Чл. 9 Във връзка с обработването на лични данни от страна на ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН) в качеството му на администратор, потребителите имат следните права:

а) На информация съгласно чл. 15 от ОРЗД относно лични данни на ПОТРЕБИТЕЛ, които биват обработвани;

б) На коригиране и попълване на лични данни на потребител, съгл. чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;

в) На изтриване без ненужно забавяне на лични данни на потребител, когато е приложимо някое от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;

г) На ограничаване на обработването на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;

д) На възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на лични данни на потребител, което възражение произтича от основания, свързани с конкретната ситуация на съответния потребител;

е) На преносимост на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;

ж) На подаване на жалба до съответния компетентен надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно – Комисия за защита на личните данни.

з) Обработката на лични данни се основава само и единствено на съгласие от страна на потребителя. Той има право да го оттегли по всяко време. В този случай ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН) преустановява НЕЗАБАВНО обработката на личните данни на потребителя, която се базира само на неговото съгласие.

Чл. 10 ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН) може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

Чл. 11 ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН) има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на даден потребител „бисквитките“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. Използват се с цел подобряване и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. Повече информация относно „бисквитките“ може да бъде намерена на нашата страница: Политика за бисквитки.

Чл. 12  С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама и има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН) на следния адрес: гр. Шумен, п.к. 9700,  ул. Съединение №15  или на email:  office@tvshumen.bg 

Чл. 13 (1) ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН) прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН) не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН) за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

(2) ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН) не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси сайта, както и за тяхната пълнота и достоверност, съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт е възможно да препраща.

Чл. 14 ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН) има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 VI. Заключителни разпоредби

Чл. 15 ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“ (ТВ ШУМЕН) си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

Чл. 16  За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Тези условия за потвърдени от управителните органи на ОП „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР“  на 15.05. 2021 г.